Gebruiksvoorwaarden

Deze gebruiksvoorwaarden bevatten de bepalingen en de voorwaarden die van toepassing zijn op het gebruik van de informatie en diensten zoals aangeboden op www.kvgbuddy.be

BUDDY is te allen tijde gerechtigd de gebruiksvoorwaarden te wijzigen zonder daarvan de gebruikers rechtstreeks in kennis te stellen. Publicatie op de website van BUDDY is daarvoor afdoende.

Indien u van oordeel bent deze gebruiksvoorwaarden niet te kunnen of willen naleven, verzoeken wij u niet op BUDDY te surfen of gebruik te maken van de aangeboden dienst.

Intenties van de gebruiker

BUDDY wil sociale integratie van personen met een handicap stimuleren. We verwachten een positieve ingesteldheid van onze gebruikers. De bedoeling is om samen leuke activiteiten te ondernemen waar beiden zich goed bij voelen.

Het is niet toegestaan om uw account te gebruiken voor andere doeleinden dan waarvoor hij dient.

Het is niet toegestaan beledigende, discriminerende en/of kwetsende opmerking jegens andere leden te gebruiken.

Een account mag niet gebruikt worden voor het verrichten van onrechtmatige handelingen, het plegen van strafbare feiten of voor handelingen die in strijd zijn met de algemeen geldende waarden en normen die BUDDY nastreeft. Het is verboden:

 • uzelf voor te doen als iemand anders, al dan niet bestaande persoon of een valse identiteit aan te nemen;
 • meerdere accounts aan te maken;
 • tekst of inhoud op uw profiel te plaatsen die
  • geen betrekking heeft op uzelf;
  • erotisch of seksueel getint is, dan wel beledigend, discriminerend of kwetsend van aard;
 • De website te gebruiken:
  • Voor commerciële doeleinden, met name voor – maar geenszins beperkt tot – het adverteren, verhuren en/of verkopen van goederen of diensten;
  • Voor het verspreiden van computervirussen, illegaal of onrechtmatig materiaal of materiaal dat op enigerlei wijze ongepast is;

Deze lijst is niet volledig en zijn slechts enkele voorbeelden.

BUDDY behoudt zich het recht voor om uw account ten allen tijde te controleren op strijdigheden met of inbreuken op de gebruiksvoorwaarden.

Gevolgen en sancties

BUDDY behoudt zich het recht voor om, na vaststelling van een inbreuk op deze gebruiksvoorwaarden, een inbreukmakend(e) profiel zonder voorafgaande waarschuwing of ingebrekestelling, en zonder enige rechterlijke tussenkomst te blokkeren of zelfs te verwijderen. Dit kan definitief zijn met de optie om een nieuwe registratie te ontzeggen.

We betrekken de nodige bevoegde diensten indien de inbreuk een misdrijf uitmaakt.

Elk misbruik hierboven vermeld, kan via de contactgegevens aan ons worden doorgegeven.

Wachttijd

BUDDY kan niet garanderen dat er snel een match is. Dit is afhankelijk van de zoekertjes op de website.

Registratie

Beiden vullen de nodige gegevens in bij de registratie. De verplichte velden worden aangeduid met een *.

Voor een formulier online wordt gezet, wordt het steeds nagekeken. Zo kunnen onduidelijke formuleringen – in samenspraak met de indiener – worden bijgeschaafd.

Vragen waarvoor de website niet bedoeld is, worden niet gepubliceerd. De vraagsteller wordt op de hoogte gebracht en gericht doorverwezen naar andere instanties die beter aan zijn/haar vraag tegemoetkomen.

Een mailadres is vereist om de registratie te vervolledigen. Dit mailadres is nodig om uzelf  na goedkeuring van uw profiel aan te melden. Het opgegeven mailadres en wachtwoord zijn strikt persoonlijk. Deze mogen niet aan derden worden doorgegeven of openbaar gemaakt worden.

Elke registratie is individueel, persoonlijk en onoverdraagbaar. Het is niet toegestaan om meerdere profielen aan te maken. Indien u als ouder/begeleider/… meerdere personen wenst te registreren, dient u BUDDY hiervan op de hoogte te brengen.

BUDDY behoudt zich het recht voor om de juistheid en volledigheid van de ingevoerde gegevens te controleren aan de hand van een kopie van het identiteitsbewijs, dat BUDDY ten allen tijde mag opvragen. Wanneer u dit weigert, kan uw registratie (definitief) geweigerd worden.

BUDDY behoudt zich het recht voor om een registratieaanvraag te weigeren zonder verplichting om deze weigering te motiveren.

Indien er zich feitelijke wijzigingen voordoen aan de persoonlijke gegevens, moet dit tijdig door u als gebruiker geïmplementeerd worden in uw profiel.

Buddy’s die zichzelf registreren worden opgenomen in het vrijwilligersbestand van KVG. Dit is noodzakelijk om via de dienst SOS Vrijwilligers verzekerd te kunnen worden. Dit wil niet zeggen dat ze verplicht worden extra vrijwilligerswerk op te nemen, buiten BUDDY.

Chat

Als buddy en buddyzoeker kunt u berichten sturen naar uw mogelijke ‘match’. Dit verloopt via de chatfunctie.

Indien u een bericht ontvangt, vragen we om dit te beantwoorden.  Als u denkt dat de desbetreffende persoon geen match vormt met u, brengt u hem/haar hiervan op de hoogte. Op deze manier moet men niet nodeloos wachten op een antwoord.

Indien desbetreffende persoon berichten blijft sturen, zelfs na uw antwoord, kunt u hiervan melding maken of deze persoon blokkeren.

Financieel

Mensen met een handicap die gebruik willen maken van de website, vragen we om lid te worden van KVG. De nodige informatie betreffende het lidmaatschap is hier terug te vinden.

Duur

Voor buddyzoekers hangt de duur van het zoekertje vast aan het KVG-lidmaatschap (kalenderjaar). Indien uw lidmaatschap vervalt, kan u dit vernieuwen zodat uw zoekertje online blijft.
U kan ten alle tijde zelf bepalen uw zoekertje en profiel eerder te verwijderen vooraleer het lidmaatschap afloopt.

Indien u ervoor kiest uw lidmaatschap niet te vernieuwen, zal uw zoekertje verwijderd worden.

Voor buddy’s geldt er geen regeling betreffende de duur. Als buddy bepaalt u zelf hoe lang uw zoekertje online blijft. U kan ten alle tijde uw zoekertje en profiel zelf verwijderen.

Vorming

BUDDY organiseert vormingsmomenten over verschillende thema’s. Gebruikers zijn vrij om op dit aanbod in te gaan.

Toegang

Voor de buddy’s geldt er een minimumleeftijd van 16 jaar (of 15 in het jaar dat u 16 wordt).

Er geldt een minimumleeftijd van 18 jaar voor mensen met een handicap om zich individueel te registreren. Indien u jonger bent dan 18 jaar of onbekwaam bent verklaard of om een andere reden juridisch onbekwaam bent om de gebruiksvoorwaarden te aanvaarden, dient u, alvorens een profiel aan te maken, contact op te nemen met BUDDY.  In dit geval is het enkel toegelaten een profiel aan te maken indien u daartoe de toestemming kan voorleggen van uw wettelijk vertegenwoordiger.

Indien u hieraan niet voldoet, moet u zich onthouden van het gebruik van de BUDDY.

Klachten

Mocht u klachten hebben over BUDDY, de website, een gebruiker of indien u een inbreuk vaststelt op de gebruiksvoorwaarden, kan u dit melden via het contactformulier.

BUDDY zal uw klacht of melding zo spoedig mogelijk nalezen, doch oordeelt soeverein over de gegrondheid ervan. BUDDY verplicht zich er niet toe uw klacht verder te behandelen of u op de hoogte te houden van de aan uw klacht gegeven gevolg. BUDDY neemt echter elke klacht of melding serieus.

Onderhoud website

BUDDY streeft ernaar om de website te behoeden tegen computervirussen, onderbrekingen, fouten in het netwerk of eender welke andere storing. Doch kan BUDDY niet aansprakelijk gesteld worden voor schade die rechtstreeks of onrechtstreeks gevolg is van een bezoek of gebruik aan de website.

Theme by Anders Norén